Algemene Voorwaarden

 

1. Identiteit van de ondernemer

Goldbug Naturals is een merk van Grounds Costa Rica en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8092 8099. BTW nummer is NL 003506191 B06.

Adres:

Dr. Baptiststraat 1, 5366 BA te Megen en is als volgt te bereiken:
Telefoon: +31.(0)638619429

 

Door bij Goldbug Naturals een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Goldbug Naturals (hierna te noemen GN) heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u GN hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door GN aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan GN worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan GN heeft verstrekt. 

 

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GN zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door GN is ingestemd.
 3. Door het gebruik van de internetsite van en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van GN worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GN ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. GN behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.                                                                           

3. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CDC. CDC is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CDC dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website van CDC of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. CDC garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen/Aanbiedingen 

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Alle aanbiedingen van GN zijn vrijblijvend en GN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 4. GN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft GN het recht de bestelling te weigeren.

 

5. Betalingen

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL of PayPal/Credit Card betaald worden.
 2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van GN is bijgeschreven.
 3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft. 

 

6. Bijdrage/Bezorgkosten

Voor het verzendklaar maken en controleren van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het totaalbedrag van uw bestelling, deze is inbegrepen in de verzendkosten. 

 

7. Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

8. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

9. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

10. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

11. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.